Loading...

AKTUALNOŚCI

SIRS-Z wersja beta

Instrukcja obsługi i konfiguracji systemu SIRSZ


Opis funkcjonalny systemu

System składa się z 3 części

- ankieta inicjacyjna (przejdź do ankiety)

- symulacja w netlogo (wersja demonstracyjna)

- aplikacja desktopowa (pobierz aplikację)

 

Uruchomienie i obsługa programu

 

1) Ankieta inicjacyjna

Aby rozpocząć pracę w naszym systemie należy zainicjować szpital, w tym celu proszę wysłać maila z

nazwą szpitala lub instytucji na adres biuro@sirsz.pl a otrzymają Państwo indywidualny login i hasło

do systemu. Inicjacja będzie polegała na wspólnym wypełnieniu ankiety inicjacji szpitala. Ankieta

składała się z 3 grup pytań dotyczących A) obszarów związanych z całym szpitalem; B) konkretnymi

oddziałami; C) zależnościami między oddziałami. Wypełnienie ankiety polega na podjęciu próby

udzieleniu odpowiedzi na każde z pytań, poprzez wybór pasującej i wpisaniu wartości liczbowych

bądź kodowych.

W celu poprawnej inicjacji oraz dostosowania narzędzia polecamy bezpłatną wizytę naszego

reprezentanta. Na pierwszym spotkaniu dokonamy analizy potrzeb pracowników szpitala oraz

zweryfikujemy możliwości techniczne (zwłaszcza dostęp danych ze Szpitalnego Systemu

Informatycznego) , Na następnym spotkaniu przeprowadzimy inicjację systemu wraz z wizją lokalną

na oddziałach uwzględnionych w systemie w obszarze zebranie dokumentacji wymaganej do

uzupełnienia kwestionariuszy: (Statystyki obłożenia łóżek oraz liczby personelu białego w oddziałach,

Rejestry zakażeń szpitalnych, Plany rozmieszczeń pomieszczeń, opis najczęstszych procedur oraz

konsultacji

 

2) Symulacja środowiska szpitala

Pliki wynikowe inicjacji w ankiecie można przekazać do środowiska symulacyjnego. Proponowany

system składa się z algorytmu szacowania ryzyka strukturalnego na wystąpienia ogniska oraz modułu

zmiany (interwencji). Nie jest to wymagany element wdrożenia i jest wykonywany przez nas na

podstawie informacji uzyskanych ze szpitala, jednak w tym kroku szpital uzyskuje najwięcej informacji

o swojej funkcjonalności. Algorytm działa na podstawie zadeklarowanej w procesie inicjacji struktury

organizacyjnej. W module zmiany możliwe jest testowanie wrażliwości układu np. na patogeny

których nie odnotowano jeszcze w danym szpitalu oraz dokonywanie wirtualnych zmian w strukturze

organizacyjnej. Główną miarą zwracaną użytkownikowi docelowemu jest podatność na

występowanie ognisk, liczona jako sieciowa miara ryzyka dla jednostek szpitala, będącą wypadkową

potencjalnych ścieżek zakażeń.

 

3) Aplikacja desktopowa

Pliki wynikowe ankiety inicjacyjnej oraz (jeżeli jest taka potrzeba) środowiska symulacyjnego

należy zaimportować do ostatecznej aplikacji desktopowej. Po zbudowaniu przez nas modelu

pełnego schematu szpitala przydatne będzie oddelegowanie do którego obowiązków będzie należało

zbieranie bieżących i historycznych informacji o zanotowaniu patogenu alarmowego w

poszczególnych salach/oddziałach. System działa w obiegu zamkniętym w sieci wewnętrznej szpitala.

Algorytm działa na podstawie danych z rejestru przyjęć i zwolnień pacjentów z poszczególnych

jednostek podrzędnych szpitala (sale, kliniki itp.) oraz rejestru pracowników służby zdrowia. Dane są

importowane z systemu informatycznego służby zdrowia, a następnie wyniki działania algorytmów

zostają zaprezentowane szpitalnemu epidemiologowi, bądź osobie pełniącej tą funkcję w celu

interpretacji oraz wykorzystaniu w kontroli i prewencji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych

aplikacja ma charakter wyłącznie dekstopowy.

single_image
NCBiR Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne II
Uniwersytet Jagielloński
CIOP-PIB
Spons Iuventa
BACK TO TOP